Japan

Shinko Facilities Co. Ltd.
2-1-1, Nihonbashi-horidomecho,
Chuo-ku, Tokyo, 103-0012
t.kato@shinko-facilities.com
+81 3 5614 4460